Skip to content
Compensatieregeling transitievergoeding

Overwerk

Als werkgever kun je te maken krijgen met periodes van grote drukte, waardoor de werkzaamheden niet af komen. Het is dan uiteraard fijn als het personeel bereid is om over te werken. Maar kun je werknemers verplichten om over te werken? En moet dit altijd worden gecompenseerd? Op deze vragen gaan we in dit artikel in.

Het is belangrijk om na te gaan welke overwerkregeling met de werknemers is afgesproken. Dit kan in de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek staan, maar ook in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) of de van toepassing zijnde cao kunnen hieromtrent bepalingen zijn opgenomen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de werkgever zelfs verplicht om zijn werknemers te informeren over of, en zo ja, onder welke voorwaarden overwerk verplicht is.

Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan moet worden teruggevallen op de redelijkheid en billijkheid. Vaak is het uitgangspunt dan dat overwerk wordt vergoed tegen het overeengekomen uurloon. Ook zal de werkgever een opdracht tot overwerk moeten hebben gegeven.

Als is afgesproken dat overwerk wordt gecompenseerd, dan kan dit in tijd of in geld worden vergoed. Het uitbetalen van overuren in tijd is echter alleen mogelijk als deze regeling is opgenomen in de cao. Het uitbetalen in geld kan bijvoorbeeld door het uurloon te betalen, of door een vaste of variabele toeslag af te spreken boven op het uurloon.

Let er wel op dat het door een deeltijdwerknemer werken van meer dan de overeengekomen arbeidsuren, niet altijd als overwerk kwalificeert. Het kan namelijk zijn dat in cao’s of een andere arbeidsvoorwaardenregeling is vastgelegd dat alleen sprake is van overwerk als de voltijdarbeidsomvang wordt overschreden. De uren die de deeltijdwerknemer extra werkt, maar de voltijdarbeidsomvang niet overschrijdt, is meerwerk.

Back To Top