Skip to content
Het coalitieakkoord en het arbeidsrecht: wat zijn de plannen?

Het coalitieakkoord en het arbeidsrecht: wat zijn de plannen?

Op woensdag 15 december 2021 was het dan eindelijk zo ver: het nieuwe coalitieakkoord werd gepresenteerd. Ook op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht zijn er een hoop plannen. Hieronder lichten we deze verder toe.

Status ZZP’ers
Wij schreven al eerder over het gevaar dat het onderscheid tussen ZZP’ers en vaste werknemers niet altijd gemakkelijk te maken is. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) werd in 2016 ingevoerd om dit onderscheid makkelijker te maken, maar deze wet bleek te gecompliceerd en wordt momenteel dan ook niet gehandhaafd door de Belastingdienst (tenzij sprake is van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid).

In het coalitieakkoord is nu aangegeven dat de webmodule, die een beter onderscheid moet maken tussen ‘echte’ zelfstandigen en werknemers, verder wordt ontwikkeld. Het doel hiervan is voorafgaand aan een contractuele relatie zekerheid hebben over de vraag of iemand werknemer is of ZZP’er. Tevens wil het kabinet strenger gaan handhaven als het vermoeden bestaat van schijnzelfstandigheid of werknemerschap.

Tot slot wil het nieuwe kabinet voor alle zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren.

Herplaatsing 
Een belangrijk speerpunt in het nieuwe coalitieakkoord: meer mensen helpen aan een (nieuwe) baan. Dat kan zijn vanuit boventalligheid, vanuit een uitkering, een kwetsbare positief of ziekte. Scholing of omscholing kan hierbij een behulpzaam middel zijn, om mensen van passend werk te kunnen voorzien. Het is dan ook voornemens om een recht op permanente scholing in te voeren. Ook komt het kabinet met plannen voor een werk-naar-werk route bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Maatwerk bij ziekte
In het verlengde van hetgeen hiervoor aangegeven, dient de positie van arbeidsongeschikten te worden verbeterd. Dit zal vermoedelijk met name zien op de 35-minners: zieke werknemers die na 2 jaar ziekte voor minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard. In dat geval komen zij namelijk niet in aanmerking voor een WIA-uitkering en ook een andere uitkering aanvragen is in dat geval vaak lastig. Dit kan leiden tot schrijnende situaties en om dit te voorkomen, heeft de SER geadviseerd om de drempel voor de WIA-uitkering te verlagen naar 15% arbeidsongeschikt. Daarnaast dient meer te worden gekeken naar realistische mogelijkheden om te gaan werken in plaats van de theoretische mogelijkheden waar nu vaak naar wordt bekeken. Meer maatwerk dus.

Verschil tussen vast en flex
Momenteel zijn er veel verschillen tussen vaste en tijdelijke/flexibele arbeidsovereenkomsten. Het nieuwe kabinet wil deze verschillen verkleinen door oproepovereenkomsten, uitzendovereenkomsten en tijdelijke arbeidsovereenkomsten beter te reguleren. Dit zal vermoedelijk gebeuren door onder meer de afschaffing van de onderbrekingstermijn tussen tijdelijke contracten. Voor nulurencontracten is het plan om deze te vervangen door contracten met een kwartaaluurnorm. Voor uitzendcontracten in fase A en B zal de maximale termijn worden verkort en tot slot zullen deze werknemers recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers.

Minimumloon 
Het minimumloon zal stapsgewijs worden verhoogd met 7,5%. Daarnaast zal een minimum uurloon worden ingevoerd op basis van een 36-urige werkweek. Het minimumloon blijft gekoppeld aan de verschillende uitkeringen, met uitzondering van de AOW.

Hoe verder?
Zoals aan het begin gezegd, zijn dit vooralsnog enkel de plannen die het nieuwe kabinet heeft. Het is de vraag of en hoe deze plannen uiteindelijk worden doorgevoerd. Dat er veel gaat veranderen, is in ieder geval zeker.

Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen! Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze juristen via info@mijnjuristenkantoor.com of telefonisch via 010-2410077.

Back To Top