Skip to content

Wet Toekomst Pensioenen

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen wijzigt het huidige pensioenstelsel fors! Wat betekent dat voor u?

Op 1 juli 2023 zal de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking treden. Deze wet heeft tot doel om een transparanter pensioenstelsel te realiseren dat beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt. De WTP introduceert een aantal belangrijke wijzigingen.

Allereerst wordt met de invoering van de WTP de eindloon- en middelloonregeling afgeschaft. Werknemers kan alleen nog een beschikbare premieregeling worden aangeboden. De WTP onderscheid daarbij drie typen premieregelingen: de solidaire premieregeling, de flexibele premieregeling en de premie-uitkeringsovereenkomst.

Daarnaast komt er een wijziging in de mogelijkheden van pensioenopbouw. Met inwerkingtreding van de WTP wordt de mogelijkheid om de pensioenpremie af te stemmen op de leeftijd van de betreffende werknemer, ook wel de progressieve of leeftijdsafhankelijke premie genoemd, afgeschaft. Onder de WTP moet de premie voor alle werknemers procentueel gelijk zijn, ongeacht hun leeftijd.

Omdat de wijziging van de pensioenregeling binnen een organisatie nadelige gevolgen kan hebben voor de werknemers, kan het zijn dat u als werkgever onder de WTP verplicht bent om de werknemers die nadeel ondervinden van de wijziging van de pensioenregeling te compenseren. De werkgever dient een belangenafweging te maken om te bepalen of compensatie noodzakelijk is.

Hanteert u binnen uw organisatie momenteel een leeftijdsafhankelijke premieopbouw? Dan bent u op basis van de WTP verplicht om over te gaan naar een leeftijdsonafhankelijke premie. U kunt echter ook gebruik maken van het overgangsrecht. Als u aan de voorwaarden voldoet, hoeft de leeftijdsafhankelijke premie voor het bestaande personeel niet te worden aangepast naar een leeftijdsonafhankelijke premie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@mijnjuristenkantoor.com of 010-241 0077.

Back To Top